اکبر فتوحیجنسیت: سن: 30
رتبه: 3


سوابق:  

محل کار : مجموعه بین المللی پارک تنیس جهانشهر , تلفن تماس :


افتخارات:  


توضیحات: